Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Cele

Cele strategiczne

Główne cele strategiczne Spółki na lata 2017-2020

 • wzmocnienie pozycji Spółki w obszarach, w których ta oferuje swoje produkty i usługi,

 • stały rozwój portfela oferowanych usług i produktów,

 • utrzymanie najwyższego standardu obsługi Klienta,

 • utrzymanie pełnej niezależności Spółki od podmiotów zewnętrznych,

 • zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez podniesienie poziomu atrakcyjności realizowanych projektów,

 • zbudowanie efektywnego i stabilnego ekosystemu wsparcia dla projektów realizowanych przez Spółkę,

 • zbudowanie własnej, globalnej sieci podmiotów powiązanych, świadczących usługi tożsame z ofertą Agencji,

 • opracowanie koncepcji i wdrożenie innowacyjnych usług.

Cele strategiczne Spółki wyznaczone w perspektywie roku 2030

 • wejście z ofertą na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

 • uzyskanie postępu, pozwalającego na zbudowanie ogólnoświatowej struktury powiązanych podmiotów.

Realizacja celów strategicznych zapewni Spółce długoterminowy, stabilny rozwój w oparciu o zasoby materialne i niematerialne oraz pomoże osiągnąć pozycję lidera rynku regionalnego w 2030 roku. Natomiast osiągnięcie przez Spółkę skokowego wzrostu efektywności w ramach zdefiniowanego przez wieloletni program rozwoju, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości kompleksowej obsługi aktualnych i przyszłych Klientów, będzie warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej po 2030 roku.

Cele strategiczne

Aby zrealizować wyznaczone cele strategiczne Spółka przyjęła zestaw celów finansowych i wskaźnikowych, który bezpośrednio przełoży się na działalność operacyjną w PReal’s Sp. z o. o. w perspektywie kolejnych 13 lat, do 2030 roku. Mierzalne i podlegające obiektywnym kryteriom oceny cele wyznaczają kierunki działań oraz aktywności poszczególnych jednostek, partnerów, pracowników i współpracowników Spółki, stanowiąc jednocześnie punkty orientacyjne dla wszystkich procesów biznesowych w firmie.

Cele finansowe i wskaźnikowe (2030)

 • pozyskanie środków finansowych na realizację programów inwestycyjnych o łącznej wysokości 3,7 mln zł,

 • przeprowadzenie 4 emisji obligacji o łącznej wartości minimum 4 mln zł,

 • realizacja biznes planu do 2018 roku,

 • realizacja strategii do 2020 roku,

 • pozyskanie 248 Klientów do końca 2018 roku.

Cele niefinansowe (2030)

Dążąc do realizacji celów strategicznych Spółka wyznaczyła także cele niefinansowe, które – mimo iż nie opierają się na twardych, mierzalnych wskaźnikach – w ogromnym stopniu przekładają się na rozwój PReal’s Sp. z o. o. Wzmacnia to markę i pozycję rynkową firmy, jednocześnie stwarzając odpowiednie (lub poprawiając dotychczasowe) warunki realizacji celów finansowych i wskaźnikowych. W perspektywie 2030 roku są to:

 • kompleksowe zaspokojenie potrzeb i dostarczenie Klientom korzyści zgodnie z Misją Spółki,

 • zbudowanie stabilnych i obopólnie korzystnych relacji Spółki z jej kontrahentami, w szczególności w zakresie oferowania usług Ochrona Wizerunku, a także świadczenia usług specjalistycznych, rozwijania nowych technologii oraz pozyskiwania i obsługi Klientów,

 • uruchomienie stałej, długoterminowej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz partnerami biznesowymi,

 • zwiększenie zasięgu i skali działalności poza terytorium Polski,

 • edukacja użytkowników Internetu w zakresie budowania świadomości i odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie,

 • zapewnienie pracownikom i współpracownikom Spółki bardzo dobrych warunków pracy oraz rozwoju zawodowego i osobistego,

 • podniesienie poziomu świadomości Polaków na temat public relations, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz ich wiedzy dotyczącej relacji międzyludzkich.