Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki PReal’s jest wyrazem poszanowania branżowych regulacji w obszarze etyki. Kodeks Agencji wzoruje się na polskich kodeksach etyki PR i wprost z nich czerpie najlepsze praktyki. 

Pracownicy PReal’s są świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu i dobrowolnie przyjęli Kodeks etyki PR Agencji PReal’s. Pracownicy wszystkich działów w strukturze PReal’s zgodnie deklarują, że w swojej pracy kierować się będą postanowieniami Kodeksu Etyki PReal’s, Kodeksu Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksu Etyki Związku Firm Public Relations w celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany zachować wszelką poufność informacji przekazywanych przez Klientów.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich Klientów i adresatów swoich działań.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.

 • Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba że zainteresowane strony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą na to zgodę.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich Klientów, pracowników, współpracowników i adresatów swoich działań.

 • Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych Klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły wyrażą na to zgodę.

 • Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środków masowego przekazu.

 • Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.

 • Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, pracownik public relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego, zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu.

 • Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.

 • Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public relations i szkodzić jego reputacji.

 • Pracownik public relations kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego Kodeksu.

Kodeks Etyki PReal’s za Kodeksem Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, który został przyjęty w czasie II Kongresu PSPR 26 czerwca 1996 roku.