Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Ochrona wizerunku

Jak skutecznie chronić wizerunek marki w Internecie?

Skuteczna ochrona wizerunku marki to nie tylko monitoring

Skuteczna ochrona wizerunku możliwa jest wtedy, gdy posiadamy wiedzę jak postrzegana jest marka przez jej najbliższe otoczenie. Ochrona marki zaczyna się od profesjonalnego i skutecznego monitoringu.

Monitoring wizerunku

Monitoring informacji publikowanych w przestrzeni publicznej jest absolutnym obowiązkiem, dzięki któremu dowiadujemy się co sądzą o marce klienci, pracownicy, współpracownicy i kontrahenci.

Analiza sentymentu

Profesjonalny monitoring dostarcza informacji na temat marki, które należy poddać wnikliwej analizie by ocenić ich sentyment. Ocena sentymentu pozwala precyzyjnie zinterpretować zebrane treści.

Planowanie działań

Wynik analizy zebranych informacji pozwala na przygotowanie precyzyjnych rekomendacji działań w obszarze wizerunku, które zbudują i wzmocnią dotychczasowe rezultaty lub pozwolą na podjęcie działań interwencyjnych/naprawczych.

Rzeczywista analiza

Analiza zebranych informacji nie powinna ograniczać się wyłącznie do oznaczenia sentymentu informacji. Ujawnione w przestrzeni publicznej informacje na temat firmy dostarczają bezcennych informacji na temat funkcjonowania organizacji i wskazują niekiedy na problemy organizacyjne, które mogą prowadzić do występowania poważnych kryzysów. Nie należy tych informacji ignorować. Odniesienie ich do organizacji, nawet jeśli wydają się nieprawdziwe, pozwala jednoznacznie likwidować zagrożenia. Profesjonalna analiza zagrożeń na podstawie ujawnionych informacji, a w ślad za nią wdrożenie zmian diametralnie ogranicza ryzyko w obszarze wizerunku.

Interweniowanie i egzekwowanie

Każde naruszenie wizerunku, dobrego imienia, wszelkie przejawy zniesławienia, ujawnione pomówienia powinny być podejmowane przez markę. Opinie i komentarze, które w jednoznaczny sposób naruszają dobre imię firmy należy neutralizować poprzez ich usuwanie lub interakcję z autorem. Bierność wobec działań naruszających wizerunek marki jest jednoznacznym przyzwoleniem.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Co to jest nieuczciwa konkurencja?

Co to jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega?

Nieuczciwa konkurencja to takie działanie przedsiębiorców, które ma na celu naruszenie interesów innego przedsiębiorcy lub Klienta, a zatem działanie niezgodne z prawem, normami społecznymi lub dobrymi obyczajami. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, firma lub osoba prowadząca działalność, która publikuje sama na swój temat pozytywne opinie bądź zleca takie działania innym podmiotom lub osobom dopuszcza się czynów kwalifikowanych jako nieuczciwa konkurencja, ponieważ wprowadza zwyczajnie Klientów w błąd.

Podobnie jest w przypadku publikowania nieprawdziwych, negatywnych opinii na temat osób lub firm, których celem jest obniżenie poziomu zaufania publicznego, a tym samym negatywnego oddziaływania na wizerunek z wykorzysztaniem środków masowego przekazu.

Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczamy przede wszystkim:

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– naśladownictwo produktów,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

– organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Ochrona wizerunku jest jednym z kilku sposobów przeciwdziałania następstwom przejawów nieuczciwej konkurencji.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Gowork jak usunąć opinię?

Jak usunąć opinię z gowork i czy jest to możliwe?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że Internet jest wolnym medium, w którym obowiązuje pełna swoboda wypowiedzi oraz wolność słowa. Wspomniana wolność sprawia, że usuwanie treści na życzenie jest trudne, wymaga skoordynowanych działań, a przede wszystkim merytorycznego uzasadnienia. Redakcje serwisów informacyjnych i portali stawiają sobie za cel ochronę wspomnianych praw. Gowork jest jedną z wielu stron-forów, na których internauci wyrażają swoje opinie na temat pracodawców i podobnie jak pozostałe strony niechętnie pozbywa się kontentu.

W każdym przypadku możemy zwrócić się do administratorów stron i portali z uzasadnioną prośbą lub żądaniem usunięcia treści. 

Usunięcie treści, które nie budzą wątpliwość co do ich autentyczności i zgodności z prawem oraz normami obyczajowymi jest procesem trudnym i złożonym. Dobrze dobrany zestaw narzędzi administracyjnych i prawnych pomaga te cele osiągnąć pod warunkiem spełnienia wielu zależnych czynników.

Należy również pamiętać, że pomawianie osób i firm jest przestępstwem, które zagrożone jest pozbawieniem wolności, podobnie jak działalność klasyfikowana jako nieuczciwa konkurencja, np. polegająca na publikowaniu nieprawdziwych pozytywnych lub negatywnych treści mających na celu manipulowanie opinią publiczną w celu oddziaływania na działalność zawodową osób lub działalność biznesową firm.

Potrzebujesz profesjonalnych usług w tym zakresie?

Zapytaj ekspertów jak skutecznie ochronić wizerunek Twojej firmy.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Chronić wizerunek, czyli co?

Jak chronić wizerunek osoby, marki, produktu i usługi?

Nie ma jednoznacznej, idealnej i zawsze działającej strategii, którą można adaptować dowolnie do każdej firmy, osoby, marki, produktu czy usługi. Ochrona wizerunku to proces ciągły skoncentrowany na działaniach prewencyjnych i interwencyjnych, realizowanych w przestrzeni publicznej. Ochrona wizerunku to nie tylko działania jednorazowe wdrażane w sytuacjach kryzysowych, ale zestaw strategicznie zaplanowanych działań na potrzeby budowania, rozwijania i ochrony wizerunku osoby lub firmy.

Ochrona wizerunku to m.in. zestaw profesjonalnych działań:

– monitoring informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej,

– analiza sentymentu zebranych informacji,

– monitoring i analiza zdarzeń,

– interakcja, czyli dialog z otoczeniem,

– interwencja w przypadku naruszenia praw, norm i obyczajów,

– egzekucja przysługujących praw z poszanowaniem wolności słowa i swobody wypowiedzi.

Masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony wizerunku?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje z zakresu ochrony wizerunku. Nasi eksperci przedstawią Państwu skuteczne narzędzia chronące wizerunek firm i osób. 

blank
blank
Read More

Gdzie znajdę ustawę o ochronie wizerunku?

Ustawa dotycząca ochrony wizerunku

W Polsce nie ma jednolitego aktu prawnego, który regulowałby kwestie wizerunku osób i firm. Przepisy, na których opiera się ochrona wizerunku osób i firm są rozproszone w kilku ustawach, w szczególności w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (poprzedni akt: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony wizerunku?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje z zakresu ochrony wizerunku. Nasi eksperci przedstawią Państwu skuteczne narzędzia chronące wizerunek firm i osób. 

blank
blank
Read More