Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Audyt wizerunku

Audyt wizerunku

Audyt wizerunku to specjalistyczna usługa, której głównym celem jest niezależna ocena wizerunku marki, firmy, osoby w przestrzeni publicznej. To profesjonalne badanie, które w sposób syntetyczny prezentuje wszystkie informacje na temat przedmiotu badania w formie raportu wraz z wyczerpującą oceną prezentowanych danych. 

Audyt wizerunku realizowany jest na potrzeby firm i osób, które: 

 • dbają o wizerunek,

 • oczekują bieżącej i aktualnej informacji na temat wizerunku,

 • monitorują informacje publikowane w przestrzeni publicznej,

 • prowadzą aktywność biznesową lub naukową na szeroką skalę,

 • są narażone na częste występowanie kryzysów.

Audyt wizerunku to specjalistyczna usługa, której głównym celem jest niezależna ocena wizerunku marki, firmy, osoby w przestrzeni publicznej. To profesjonalne badanie, które w sposób syntetyczny prezentuje istotne informacje na temat przedmiotu badania w usystematyzowanej formie, w postaci raportu wraz z wyczerpującą oceną prezentowanych danych.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii docieramy do najbardziej archiwalnych treści opublikowanych w ogólnodostępnych bazach danych. W badaniu uwzględniane są wszystkie kanały komunikacji elektronicznej (fora, blogi, portale, social media, strony www) w Polsce i zagranicą, zawierające treści w języku polskim i angielskim.

Wszystkie pozyskane informacje poddawane są precyzyjnej analizie. Eksperci PReal’s analizują pojedyncze treści jak również cały zestaw informacji w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Największą uwagę koncentrujemy na analizowaniu jakościowym zebranych treści oraz ich zależności z ogólnie dostępnymi informacjami.

Audyt wizerunku pozwala jednoznacznie określić sposób postrzegania marki, firmy lub osoby przez jej najbliższe otoczenie, zidentyfikować zagrożenia oraz wskazać potencjalne kryzysy. Audyt wizerunku wskazuje również źródła pozyskania informacji na temat przedmiotu badania.

Zakres audytu

 • analiza informacji podstawowych na temat podmiotu, m. in danych rejestrowych, informacji o decydentach w firmie, danych związanych bezpośrednio z firmą, aspektów interpretacji rozwiązań prawnych, nadzorczych oraz wszystkich innych istotnych kwestii związanych z wizerunkiem przedmiotu badania,

 • analiza informacji zlokalizowanych w publicznych bazach danych, w tym w Internecie, informacji związanych z publikacjami artykułów prasowych, materiałów audio i wideo, publikacji sponsorowanych, opinii i recenzji na temat przedmiotu badania oraz kluczowych osób pozostających w relacji z przedmiotem badania, a więc zarządu i wspólników oraz członków rady nadzorczej bądź innych decydentów w zależności od przyjętej formy organizacyjnej,

 • analiza pozostałych informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora oraz pozostałych grup reprezentujących najbliższe otoczenie podmiotów gospodarczych.

Zalety audytu

 • zapewnia dostęp do informacji na temat marki, firmy, osoby, produktu i usługi,

 • wspomaga planowanie działań w obszarze wizerunku,

 • wspiera pośrednio efektywne prowadzenia aktywności biznesowej,

 • pozwala efektywnie budować strategię antykryzysową,

 • obniża pośrednio koszty działań wizerunkowych,

 • obniża pośrednio koszty działań wizerunkowych,

 • zwiększa efektywność prowadzonych działań wizerunkowych.

Cel audytu

Przeprowadzenie audytu jest zasadne z uwagi na potrzebę dostarczenia rzetelnej informacji na temat wizerunku przedmiotu nadania potencjalnych przyszłym i obecnym inwestorom. Przeprowadzenie audytu wizerunku emitentów jest istotne z punktu widzenia emitentów i korzystne z uwagi na potrzebę bieżącego monitorowania informacji publikowanych na temat bieżącej działalności prowadzonej przez emitentów, która bezpośrednio wpływa na wizerunek przedmiotów badania. Raport dostarcza kluczowych informacji na temat publikacji przedmiotu badania wraz z profesjonalną interpretacją ujawnionych danych.

 • zapewnia dostęp do informacji na temat marki, firmy, osoby, produktu i usługi,

 • wspomaga planowanie działań w obszarze wizerunku,

 • wspiera pośrednio efektywne prowadzenia aktywności biznesowej,

 • pozwala efektywnie budować strategię antykryzysową,

 • obniża pośrednio koszty działań wizerunkowych,

 • zwiększa efektywność prowadzonych działań wizerunkowych,

 • wspiera procesy decyzyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 

Raport z audytu

Każdy audyt kończy się raportem, który przedstawia ocenę wizerunku określoną trzema podstawowymi stanami 1, 0, -1 (pozytywny, neutralny, negatywny) oraz   informacje ilościowe i jakościowe na temat wizerunku przedmiotu badania. Ocena podstawowa określająca pozytywny, neutralny lub negatywny wizerunek przydzielana jest na podstawie liczby punktów otrzymanych w następstwie badania. Ocena punktowa całkowita składa się z ocen cząstkowych wyrażonych w punktach.

Oceny i punkty

1 – wynik badania pozytywny – oznacza, że wizerunek przedmiotu badania uznany został za pozytywny. Ocena przedmiotu określona mianem pozytywnej oznacza, że ujawniono zarówno informacje pozytywne i nie ujawniono informacji negatywnych na temat przedmiotu badania, a ich ocena zbiorowa ocena pozwala jednoznacznie stwierdzić, że pozytywne opinie na temat przedmiotu badania w zestawieniu z pozostałymi czynnikami branymi pod uwagę są wystarczające do wydania pozytywnej opinii na temat wizerunku. Oznacza to również przewagę pozytywnych informacji nad neutralnymi ujawnionymi w procesie analizy. Pozytywny wizerunek określany jest w następstwie badania można wyrazić liczbą punktów w skali od 105 do nieskończoności uzyskanych w następstwie oceny czynników wpływających na wizerunek. W każdym przypadku ujawnienie informacji negatywnych wpływa na punktację końcową i obniża uzyskany wynik o 50 punktów bazowych, a zatem w przypadku ujawnienia informacji negatywnych w ocenie pozytywnej, końcowa ocena ulegnie zmianie na neutralna lub negatywną.

0 – wynik badania neutralny – oznacza, że wizerunek przedmiotu badania uznany został za neutralny. Ocena przedmiotu określona mianem neutralnej oznacza, że ujawniono zarówno informacje pozytywne jak i negatywne na temat przedmiotu badania, a ich ocena zbiorowa ocena pozwala jednoznacznie stwierdzić, że negatywne opinie wpływają istotnie na wizerunek, ale nie są klucze w ocenie końcowej. Oznacza to brak przewagi informacji jednoznacznie wskazujących na negatywny wizerunek przedmiotu badania w przestrzeni publicznych baz danych lub obecność informacji, których siła oddziaływania wizerunkowego oznaczona została liczbą -1. Neutralny wizerunek określany jest w następstwie badania można wyrazić liczbą punktów w skali od 0-102 punktów uzyskanych w następstwie oceny czynników wpływających na wizerunek. W każdym przypadku ujawnienie informacji negatywnych wpływa na punktację końcową i obniża uzyskany wynik o 50 punktów bazowych, a zatem w przypadku ujawnienia informacji negatywnych w ocenie pozytywnej, końcowa ocena ulegnie zmianie na neutralna lub negatywną.

-1 – wynik badania negatywny – oznacza, że wizerunek przedmiotu badania uznany został za negatywny. Ocena przedmiotu określona mianem negatywnej oznacza, że ujawniono informacje negatywne w toku analizy, a informacja oznaczone jako pozytywne oraz czynniki badane oznaczone jako wpływające pozytywnie na wizerunek są niewystarczające by ostatecznie ocenić przedmiot badania w inny niż negatywny sposób. Zbiorowa ocena poszczególnych elementów występujących w analizie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że negatywne opinie wpływają istotnie i decydująco na ostateczny wynik badania a zatem pozwalają wskazać, że wizerunek przedmiotu badania jest negatywny. Oznacza to zdecydowaną przewagę informacji jednoznacznie wskazujących na negatywny wizerunek przedmiotu badania w przestrzeni publicznych baz danych lub obecność informacji, których siła oddziaływania wizerunkowego oznaczona została liczbą -1. Negatywny wizerunek określany jest w następstwie badania można wyrazić liczbą punktów w skali od (-) nieskończoności do 0 punktów uzyskanych w następstwie oceny czynników wpływających na wizerunek. W każdym przypadku ujawnienie informacji negatywnych wpływa na punktację końcową i obniża uzyskany wynik o 50 punktów bazowych, a zatem w przypadku ujawnienia informacji negatywnych w ocenie pozytywnej, końcowa ocena ulegnie zmianie na neutralna lub negatywną.

Jawność wyników badań

Wynik badania to jednolity raport, który w konsekwencji przeprowadzonego badania oraz umowy NDA, która stanowi podstawę współpracy Agencji z Klientem, pozostaje poufny. Publiczna jest informacja syntetyczna z raportu audytu wizerunku, która stanowi prezentację syntetycznego wyniku audytu zawierająca: wynik badania (pozytywny, neutralny, negatywny) oraz ocenę punktową.

Oferowane audyty wizerunku

 • audyt wizerunku marki,

 • audyt wizerunku produktu,

 • audyt wizerunku usługi,

 • audyt wizerunku osoby.

Zapytaj o ofertę

Szukasz profesjonalnego audytu wizerunku? Skontaktuj się z doradcami PReal’s by poznać ofertę Agencji w z zakresu profesjonalnych audytów wizerunku.