Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Posts Taged dane-osobowe

Niewłaściwe przetwarzanie danych

Niewłaściwe wykorzystanie danych osób lub firm jest podstawą do dochodzenia rekompensaty w postaci zadośćuczynienia. Postępowania te stały się możliwe dzięki nowelizacji przepisów o ochronie danych, która weszła w życie w 25 maja 2018 roku. Obok wyegzekwowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, nowe przepisy pozwalają także dochodzić zadośćuczynienia za nielegalne ich wykorzystanie. To szczególnie istotna zmiana w ochronie wizerunku osób i firm, których dane wykorzystywane są do działania na ich szkodę.

Skuteczna ochrona danych osobowych na podstawie przepisów dotyczących naruszenia dóbr osobistych zgodnie z art. 24 oraz 448 Kodeksu cywilnego stała się możliwa po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dyrektywa nałożyła istotne obowiązki na administratorów danych, by zapewnić osobom i firmom maksymalną ochronę danych.

Obowiązki administratora danych

1. Prawo do informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator jest zobowiązany do:
– informowania o zbieraniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych.stopniu przetwarzania danych.
– przedstawienia ryzyka z jakim wiąże się z operacjami na danych.
– przedstawienia o przysługujących prawach[AM|P1] : prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
– poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwo na podstawie zebranych danych, w tym o profilowaniu; czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy może stanowi warunek zawarcia umowy; o obowiązku pozostawienia danych i ewentualnych konsekwencjach ich nieudostępnienia.
 
2. Prawo dostępu do danych.
3. Prawo sprostowania i usuwania danych.
4. Prawo do sprzeciwu.
5. Prawo do bycia poinformowanym o profilowaniu.

Zgodnie z treścią przepisów prawo do ochrony danych jest dobrem osobistym. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawa do sądu, osobie, której dane dotyczą, przysługują roszczenia odszkodowawcze względem administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane w jego imieniu (art. 82 Rozporządzenia).

Dzięki nowym przepisom osoby i firmy, których dane podlegały nielegalnemu przetworzeniu mogą domagać się odszkodowania za naruszenie danych osobowych od administratorów danych.

Jak należy interpretować pojęcie szkody związanej z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych?

Należy rozpatrywać ją szczególnie szeroko. W każdy przypadku należy brać pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sposób w pełni odzwierciedlający cele Rozporządzenia. Odszkodowanie, o które wnioskuje poszkodowany przysługuje zarówno za szkody majątkowe jak i niemajątkowe, np. za straty w obszarze wizerunku, dyskomfort wywołany niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, straty finansowe poniesione w następstwie przestępstw czy wykroczeń popełnionych przez osoby trzecie w wyniku wykorzystania danych. Istotny jest udowodnienie przed sądem wysokość poniesionej szkody, co jest złożonym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza w przypadku szkód niematerialnych.

Odpowiedzialność i wina

Odpowiedzialność zarówno administratora danych, jak i podmiotu przetwarzającego dane jest odpowiedzialnością opartą o zasadę winy. Należy pamiętać o tym, że odszkodowanie będzie mogło zostać zasądzone, gdy te podmioty poniosą winę za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Ciężar dowodowy oczywiście spoczywa na administratorze danych, który w postępowaniu przed sądem zobowiązany jest udowodnić, że wina nie leży po jego stronie .

To istotna zmiana, która otwiera drogę do rzeczywistego zabezpieczenia interesów osób i firm w zakresie ochrony danych osobowych.

Twoje dane wykorzystywane są nielegalnie?

Specjalizujemy się w ochronie wizerunku i dóbr osobistych osób oraz firm. Prowadzimy postępowania w sprawie nielegalnego wykorzystania danych, w tym postępowania przed sądem o zadośćuczynienie. Zadzwoń, by poznać szczegóły naszych działań.

Nielegalne wykorzystanie danych
Read More